Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Montelukast film tableta blister, 28 po 10 mg

montelukast film tableta blister, 28 po 10 mg

Zaštićeno ime leka: SINGULAIR

Merck Sharp & Dohme, Holandija

DDD: 10 mg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.