Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Olanzapin oralna disperzibilna tableta blister, 28 po 15 mg

olanzapin oralna disperzibilna tableta blister, 28 po 15 mg

Zaštićeno ime leka: ONZAPIN

Actavis LTD, Malta

DDD: 10 mg

Indikacija: 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 – F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.