Lekovi · June 28, 2023

paracetamol

Paracetamol 500mg

Terapijske indikacije

Paracetamol je blag analgetik i antipiretik. Upotreba tableta se preporučuje za lečenje bolnih i febrilnih stanja kao što su glavobolja (uključujući i migrenu i tenzionu glavobolju), zubobolja, bol u leđima, reumatski bolovi i bolovi u mišićima, dismenoreja, bol u grlu, kao i za ublažavanje groznice, odnosno tegoba i bolova koji prate prehladu i grip. Lek se takođe može koristiti kao simptomatska terapija kod bolova povezanih sa osteoartritisom.

Doziranje i način primene

Odrasli, starije osobe i deca uzrasta 16 godina i starija Jedna ili dve tablete do 4 puta dnevno, po potrebi.

Deca

Uzrast od 10 do 15 godina: jedna tableta do 4 puta dnevno, po potrebi.

Paracetamol tablete ne treba primenjivati kod dece duže od 3 dana bez prethodne konsultacije sa lekarom. Za decu mlađu od 10 godina tablete od 500 mg nisu pogodne, pa se preporučuje upotreba sirupa.

Dozu je potrebno primenjivati sa razmakom od najmanje 4 sata, a ne smeju se prekoračiti 4 doze tokom 24 sata.

Isključivo za oralnu upotrebu.

Kontraindikacije

Preosetljivost na paracetamol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Posebna upozorenja

Potreban je poseban oprez pri upotrebi paracetamola kod pacijenata sa smanjenom funkcijom jetre ili bubrega. Rizik od predoziranja je veći kod pacijenata sa oboljenjem jetre koje je posledica zloupotrebe alkohola, a nije praćeno cirozom jetre.

Ne sme se prekoračiti preporučena doza.

Pacijentima se savetuje da konsultuju lekara ukoliko im glavobolje postanu uporne. Pacijentima se savetuje da istovremeno ne uzimaju druge lekove koji sadrže paracetamol.

Pacijentima se savetuje da konsultuju lekara ukoliko boluju od artritisa manje ozbiljnog karaktera i ako postoji potreba za svakodnevnim uzimanjem lekova protiv bolova.

Ukoliko se simptomi i nakon primene leka ne povlače, javiti se lekaru. Čuvati van domašaja dece.

Interakcije

Metoklopramid ili domperidon mogu povećati brzinu resorpcije paracetamola, a holestiramin može smanjiti njegovu resorpciju. Antikoagulantno dejstvo varfarina i drugih kumarinskih derivata može biti pojačano produženom redovnom primenom paracetamola, dovodeći do povećanog rizika od krvarenja. Povremeno uzimanje leka nema značajnog efekta.

Trudnoća i dojenje

Epidemiološke studije kod trudnica nisu pokazale loša dejstva paracetamola kada se koristi u okviru preporučene doze, ali pacijenti treba da se pridržavaju saveta svog lekara u vezi upotrebe leka. Paracetamol se izlučuje u mleko, ali ne u klinički značajnim količinama. Dostupni objavljeni podaci o paracetamolu ukazuju da ne postoje kontraindikacije za dojenje.

Upravljanje vozilom

Paracetamol ne utiče na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Neželjena dejstva paracetamola koja su zabeležena u toku kliničkih studija su retka, a dobijena su i na osnovu male izloženosti pacijenata. Iz tog razloga, prijavljeni neželjeni događaji tokom ekstenzivnog postmarketinškog praćenja, povezani sa primenom leka u terapijskim/preporučenim dozama, prikazani su u tabeli ispod prema klasi sistema organa (videti tabelu 1). Zbog ograničenih podataka iz kliničkih studija, učestalost ovih neželjenih događaja nije poznata (ne može se proceniti iz dostupnih podataka), ali postmarketinško iskustvo pokazuje da su neželjene reakcije na paracetamol retke, dok su ozbiljne neželjene reakcije veoma retke.

Postmarketinški podaci

Sistem organaNeželjeno dejstvo
Poremećaji krvi i limfnog sistemaTrombocitopenija Agranulocitoza
Poremećaji imunskog sistemaAnafilaksaKožne reakcije preosetljivosti, uključujući osip, angioedem ili Stivens-Džonsonov sindrom / toksičnu epidermalnu nekrolizu
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećajiBronhospazam*
Hepatobilijarni poremećaji
Poremećaj funkcije jetre

*Postojali su slučajevi bronhospazma nakon upotrebe paracetamola, ali su verovatniji kod asmatičara osetljivih na aspirin ili NSAIL

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka.Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Oštećenje jetre je moguće kod odraslih osoba ukoliko uzmu 10 g ili više paracetamola. Ingestija 5 g ili više paracetamola može dovesti do oštećenja jetre ukoliko pacijent ima neki od faktora rizika (videti ispod).

Faktori rizika:

  1. ako je pacijent na dugotrajnoj terapiji karbamazepinom, fenobarbitonom, fenitoinom, pirimidonom, rifampicinom, kantarionom ili nekim drugim lekovima koji indukuju enzime jetre;
  2. ako pacijent redovno uzima etanol u količinama većim od dozvoljenih;
  3. ako postoji verovatnoća da pacijent ima manjak glutationa, na primer zbog poremećaja ishrane, cistične fibroze, HIV infekcije, izgladnjavanja, kaheksije.

Simptomi

Simptomi predoziranja paracetamolom u prva 24 časa su bledilo, mučnina, povraćanje, anoreksija i bol u abdomenu. Oštećenje jetre može postati primetno 12 do 48 časova nakon ingestije leka. Može doći do poremećaja metabolizma glukoze i metaboličke acidoze. Kod teških trovanja, insuficijencija jetre može napredovati do encefalopatije, krvarenja, hipoglikemije, cerebralnog edema i smrti. Akutna bubrežna insuficijencija sa akutnom tubularnom nekrozom, na koju ukazuju snažan bol u krstima, hematurija i proteinurija, može se razviti čak i ako ne dođe do ozbiljnog oštećenja jetre. Prijavljivani su i slučajevi srčanih aritmija i pankreatitisa.Lečenje

Trenutna primena terapije je nužna u lečenju predoziranja paracetamolom. Uprkos tome što nema značajnih ranih simptoma, pacijente treba hitno odvesti u bolnicu radi trenutnog lečenja. Simptomi mogu biti ograničeni na mučninu i povraćanje, tako da ne odražavaju ozbiljnost predoziranja ili ne ukazuju na rizik od oštećenja organa. Lečenje treba da je u skladu sa utvrđenim smernicama za terapiju predoziranja.

Treba razmotriti i terapiju aktivnim ugljem, ukoliko je od predoziranja prošlo najviše jedan sat. Koncentracije paracetamola u plazmi treba izmeriti 4 ili više sati nakon upotrebe leka (koncentracije izmerene ranije su nepouzdane). Terapija N-acetilcisteinom može se primeniti do 24 časa nakon ingestije paracetamola, ali se maksimalni zaštitni efekat postiže do 8 časova nakon ingestije leka. Efektivnost antidota naglo opada nakon ovog perioda. Ukoliko je potrebno, pacijentu treba intravenski dati N-acetilcistein, u skladu sa utvrđenim rasporedom doza. Ukoliko pacijent ne povraća, za mesta udaljena od bolnica, odgovarajuća zamena može biti oralna primena metionina. Lečenje pacijenata sa ozbiljnom disfunkcijom jetre, kod kojih je prošlo više od 24 časa nakon upotrebe paracetamola, treba sprovesti u Nacionalni centar za kontrolu trovanja ili na odeljenje za hepatologiju.