Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Pregabalin kapsula, tvrda blister, 60 po 75 mg

pregabalin kapsula, tvrda blister, 60 po 75 mg

Zaštićeno ime leka: EPICA

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF, Republika Srbija; Bugarska; Island

DDD: 0,3 g

Indikacija: 1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra