Lekovi · May 5, 2023

lek

Risperidon oralni rastvor boca staklena,100 ml (1 mg/ml)

risperidon oralni rastvor boca staklena,100 ml (1 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: RISPOLEPT

Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija

DDD: 5 mg

Indikacija: 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 – F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ).
4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79),
5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1),
6. Poremećaji ponašanja (F91).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza” posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.