Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Somatropin rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)

somatropin rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)

Zaštićeno ime leka: NORDITROPIN NORDIFLEX

Novo Nordisk A/S, Danska

DDD: 2 i.j.

Indikacija: 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece;
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece;
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0);
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1);
5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.