Lekovi · June 29, 2023

strepsils

Strepsils limun bez šećera 1.2mg+0.6mg lozenga

Terapijske indikacije

Ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrela.

Doziranje i način primene

Doziranje

Najmanju efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda neophodnog za kontrolu simptoma.

Odrasli

Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi tokom 24 sata.

Pedijatrijska populacija:

Adolescenti i deca starija od 6 godina

Doziranje kao kod odraslih.

Deca mlađa od 6 godina

Lek nije prikladan za primenu kod dece mlađe od 6 godina.

Stariji pacijenti

Nije neophodno smanjenje doza.

Način primene

Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu. Lek polako otapati u ustima.

Preporuka je da pacijenti ne uzimaju hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka.

Preporučuje se upotreba najduže 3 dana.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Posebna upozorenja

Ne davati deci mlađoj od 6 godina.

Ukoliko se simptomi nastave, ne poboljšaju se ili se pogoršaju tokom 3 dana od početka primene leka Strepsils limun bez šećera ili ukoliko su simptomi praćeni visokom telesnom temperaturom ili glavoboljom, potrebno je obratiti se lekaru ili farmaceutu.

Važne informacije o nekim sastojcima leka:

  • Lek Strepsils limun bez šećera sadrži maltitol, tečni i izomalt. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na fruktozu, ne smeju koristiti ovaj lek.
  • Ovaj lek sadrži manje od 1 mmola natrijuma (23 mg) po dozi, odnosno suštinski je bez natrijuma.
  • Ovaj lek sadrži aromu koja u svom sastavu sadrži benzilalkohol, citral, citronelol, d-limonen, geraniol i linalol, koji mogu uzrokovati alergijske reakcije.

Interakcije

Nisu poznate klinički značajne interakcije.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća:

Nema podataka ili su podaci o primeni 2,4-dihlorbenzilalkohola i amilmetakrezola kod trudnica ograničeni. Kao mera opreza, preporučuje se da se izbegava primena leka Strepsils limun bez šećera, lozengi tokom trudnoće.

Dojenje:

Nije poznato da li se 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol ili njihovi metaboliti izlučuju u majčino mleko. Rizik po novorođenče/odojče se ne može isključiti.

Plodnost:

Ne postoje podaci o uticaju ovog leka na plodnost.

Upravljanje vozilom

Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils limun bez šećera na upravljanje vozilima ili rukovanje mašinama.

Neželjena dejstva

Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni 2,4- dihlorbenzilalkohola i amilmetakrezola u dozama dostupnim bez lekarskog recepta.

Neželjena dejstva su grupisana prema klasi sistema organa i učestalosti ispoljavanja. Učestalost je definisana na sledeći način:

Veoma često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do < 1/10), povremeno (≥ 1/1000 do < 1/100); retko (≥ 1/10000 do

< 1/1000); veoma retko (< 1/10000); nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka). U svakoj grupi učestalosti, neželjena dejstva su nabrojana po opadajućoj ozbiljnosti.

Klasa sistema organaUčestalostNeželjena dejstva
Poremećaji imunskog sistemanepoznataReakcije preosetljivostiab1
Gastrointestinalni poremećaji
nepoznataGlosodinijaab, osećaj nelagodnosti uusnoj duplji

a 2,4 dihlorbenzil alkohol, b amilmetakrezol

1Reakcije preosetljivosti uključuju osip, urtikariju i angioedem, koji može da uključi otok lica, vrata, grla ili jezika što može da ima uticaj na disanje.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Predoziranje ne bi trebalo da izaziva druge probleme osim osećaja nelagodnosti u gastrointestinalnom traktu. Terapija je simptomatska.