Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Vilanterol, flutikazonfuroat prašak za inhalaciju, podeljen inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)

vilanterol, flutikazonfuroat prašak za inhalaciju, podeljen inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)

Zaštićeno ime leka: RELVAR ELLIPTA

Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija

DDD: 1 doza

Indikacija: Bronhijalna astma (J45)

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.