Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

Dom zdravlja Kladovo

Dom zdravlja Kladovo je sastavni deo Zdravstvenog centra Kladovo od 1962 godine. Ustanova obavlja delatnost iz primarne zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovnika. U sastavu Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih su četiri ambulante i deset zdravstvenih stanica.

Dom zdravlja Kladovo ima 25 lekara, od toga 12 lekara opšte medicine, 8 specijalista opšte medicine, od toga 1 subspecijalista reumatologije, 1 ginekolog, dvoje specijalista medicine rada, četiri lekara opšte medicine je na specijalizaciji i to dvoje iz pedijatrije a dvoje iz ginekologije. U Službi stomatološke zdravstvene zaštite ima dvoje specijalista dečje preventivne stomatologije, jedan specijalista bolesti usta, jedan specijalista protetike i jedan specijalista dečje protetike. Takođe je zapošljeno 60 medicinskih sestara i tehnicara, od čega 4 sa višom stručnom spremom.

Rad se odvija u okviru službe za zdravstvenu zaštitu žena, školske i predškolske dece i polivalentne patronaže