Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Namirnice za enteralnu ishranu rastvor za enteralnu ishranu bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)

namirnice za enteralnu ishranu rastvor za enteralnu ishranu bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)

Zaštićeno ime leka: NUTRIDRINK

N.V.Nutricia Zoetermeer, Holandija

DDD: –

Indikacija: 1. Progresivna mioklonična epilepsija – LaForina epilepsija (G40)
2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)
3. Spinalna mišićna distrofija (G12)
4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.

Napomena o leku: Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.