Mediko

Kursevi · April 11, 2023

Online kurs: Farmaceutska usluga – preduslov povećanja stepena adherence kod pacijenata na terapiji antibioticima

Organizator kursa je EDUMED u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije i Ministarstvom zdravlja, a koordinator je Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Učesnici kursa će steći sledeća znaja i veštine:

1. Znanja o načinu edukacije pacijenata od strane farmaceuta, o značaju njihovog odgovornog odnosa kod upotrebe antibiotika i upoznavanje sa merama koje sami pacijenti treba da preduzmu.

2. Znanje o intervencijama bolničkih farmaceuta u cilju poboljšanja primene antibiotika kod hospitalizovanih pacijenata.

3. Znanje o načinu primene kontrolne liste pri izdavanju antibiotika u javnim apotekama.

4. Značaj standardizacije farmaceutske usluge za povećanje adherence.

5. Znanje o program upravljanja antibioticima u bolnicama.

Edukativni ciljevi programa su:

1. Pregled antibiotika za lečenje najčeščih bakterijskih infekcija.

2. Klinički značaj interakcija antibiotika.

3. Intervencije farmaceuta u cilјu pobolјšanja komplijanse pacijenata na terapiji antibioticima.

4. Implementacija farmaceutske usluge – primena smernica i kontrolne liste kod izdavanja antibiotika.

Test provere znanja sadrži 50 pitanja, a vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Test provere znanja, kao i kompletan materijal pripremili su: Prof. dr Nenad Ugrešić, Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, Mag.farm.spec. Tatjana Milošević, Mag.farm.spec. Sonja Stojilјković, Mag.farm.spec. Nikolina Skorupan, Mag. farm.spec. Dragana Rajinac