Kursevi · April 11, 2023

Online kurs: Usluga magistra farmacije za pacijente sa astmom

Organizator kursa je EDUMED u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, a koordinator je Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Učesnici kursa će steći sledeća znaja i veštine:

1 . Razumevanje farmakoterapije astme

2. Razumevanje pravilne primene inhalera

3. Razumevanje značaja sprovođenja nefarmakoloških mera kod astme

4. Razumevanje značaja adherence i faktora koji na nju utiču

5. Sprovođenje koraka u sturkturiranoj usluzi savetovanja pacijenata sa astmom

Edukativni ciljevi programa su:

1. Unapređenje kompetencija farmaceuta u sprovođenju racionalne farmakoterapije astme

2. Unapređenje kompetencija farmaceuta u pravilnoj primeni inhalera

3. Unapređenje kompetencija farmaceuta u sprovođenju nefarmakoloških mera kod astme

4. Unapređenje kompetencija farmaceuta u pobolјšanju stepena adherence kod astme

5. Uvođenje strukturirane usluge savetovanja pacijenata sa astmom

Test provere znanja sadrži 50 pitanja, a vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Test provere znanja, kao i kompletan materijal pripremili su: Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, mag. farm. spec. Tatjana Milošević, mag. farm. spec. Nikolina Skorupan, mag. farm. spec. Sonja Stojiljković, mag. farm. spec. Milan Rakić, mag. farm. spec. Tamara Mirković, prof. dr Brankica Filipić