Kursevi · May 15, 2023

Online obuka: Specijalista za zaštitu životne sredine

­Trodnevna obuka za specijalistu za zaštitu životne sredine održaće se 29.5, 30.5. i 5.6. 2023. godine od 10h do 15h, online preko Zoom aplikacije.

PROGRAM USKLAĐEN SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM, Sl. glasnik RS, 35/2023

MOŽE BITI KORISNO ZA LICA:

• koja se bave poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji  zadužena za praćenje zakonske regulative: zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od hemijskih udesa, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad i 

• koja moraju ispravno da sprovode brojne propise o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse, kako bi se uticaj na životnu sredinu sveo na najmanju moguću meru,

• zadužena za preduzimanje odgovarajućih mera prevencije, sprovođenje monitoringa parametara životne sredine, izradu propisane dokumentacije i optimizaciju troškova  

• zainteresovana da se usavrše u oblasti zaštite životne sredine.  

Trodnevni program online treninga, koji se organizuje u saradnji sa stručnim predavačem sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite životne sredine

29.05.2023 – od 10h do 15h

Radionica I

­30.05.2023 – od 10h do 15h

Radionica II

5.6.2023 – od 10h do 15h

Radionica III

­

ACTA MEDIA d.o.o

Kraljice Natalije 45, 11000 Beograd

office@actamedia.rs

060 365 61 33

060 140 68 80