Mediko

Bolesti · November 9, 2023

Ostale sepse

Ostale sepse – šifra bolesti A41

MKB grupa bolestiŠifra bolestiDijagnozaLatinski naziv
Zarazne i parazitarne bolestiA41Ostale sepseSepses aliae
Zarazne i parazitarne bolestiA410Sepsa, uzročnik Staphylococcus aureusSepsis staphylococcica
Zarazne i parazitarne bolestiA411Sepsa koju uzrokuje drugi označeni stafilokokSepsis staphylococcica alia, specificata
Zarazne i parazitarne bolestiA412Sepsa uzrokovana stafilokokom, neoznačenaSepsis staphylococcica, non specificata
Zarazne i parazitarne bolestiA413Sepsa, uzročnik Haemophilus influenzaeSepsis per Haemophilum influenzae
Zarazne i parazitarne bolestiA414Sepsa uzrokovana anaerobnim bacilimaSepsis anaerobica
Zarazne i parazitarne bolestiA415Sepsa uzrokovana drugim Gram-negativnim organizmimaSepsis per organismos Gramos-negativos alios
Zarazne i parazitarne bolestiA418Druga označena sepsaSepsis alia, specificata
Zarazne i parazitarne bolestiA419Sepsa, neoznačenaSepsis, non specificata